Regulamin

Ściągnij jako PDF

Regulamin Serwisu pitagiros.pl Pitagiros Fast Food

§ 1. Definicje
1. Terminom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
1.1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
1.2. Pitagiros Fast Food, prowadzony przez Usługodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1.3. Serwis WWW – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.pitagiros.pl
1.4. Usługodawca – Jednoosobowa działalność gospodarcza „Pitagiros Ireneusz Chechelski” z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Starowiślna 42/3, 31-035 Kraków, NIP: 9441847865, REGON: 380996670, numer telefonu kontaktowego: 517118389, kontaktowy adres e-mail: [email protected]
1.5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
1.6. Zamówienie – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu Pitagiros Fast Food, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas regularnych dostaw realizowanych przez Pitagiros Fast Food lub do odbioru w Pitagiros Fast Food.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW.
2. Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW jest Usługodawca.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu (dalej „Usługi”)
obejmują:
1.1. informowanie Użytkowników o ofercie Pitagiros Fast Food;
1.2. umożliwienie wyszukiwania Pitagiros Fast Food oraz sprawdzenia zasięgu dostawy Pitagiros Fast Food za pomocą wirtualnej mapy;
1.3. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
2. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
3. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW.
4. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
4.1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW;
4.2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich;
4.3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Składanie Zamówień
1. Zamówienia są realizowane w obszarze dostawy Pitagiros Fast Food. Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres, dostępne są w Serwisie WWW przy składaniu Zamówienia. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez Pitagiros Fast Food następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.
2. Zapłata za Zamówienie może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze – gotówką albo przelewem bankowym bądź kartą płatniczą VISA lub Master Card on-line przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24 PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien kolejno:
3.1. wybrać zamawiane produkty oferowane przez Pitagiros Fast Food z oferty w Serwisie WWW przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu;
3.2. wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), ulica i numer budynku, kod pocztowy, telefon komórkowy, adres E-mail, uwagi do zamówienia (opcjonalnie);
3.3. dokonać wyboru metody płatności;
3.4. zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
4. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 3 powyżej Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.
6. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
7. Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik powinien wpisać prośbę o fakturę VAT w polu ‚Uwagi do zamówienia’ przy składaniu Zamówienia. Użytkownicy powinni każdorazowo podać dane odbiorcy uwidaczniane na fakturze VAT.

§ 5. Wymagania techniczne
1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.
2. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).

§ 6. Reklamacje dotyczące Zamówień
1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane:
2.1. za pomocą Serwisu WWW przez wszystkich Użytkowników;
2.2. telefonicznie, na numer telefonu Pitagiros Fast Food realizującego Zamówienie, przez wszystkich Użytkowników;
2.3. na piśmie, na adres Usługodawcy („Pitagiros Ireneusz Chechelski” ul. Starowiślna 42/3, 31-035 Kraków) przez wszystkich Użytkowników.
3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
7. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione.
8. Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

§ 7. Reklamacje dotyczące Usług
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać:
1.1. na adres poczty elektronicznej Usługodawcy ([email protected]) lub
1.2. listownie, na adres Usługodawcy („Pitagiros Ireneusz Chechelski” ul. Starowiślna 42/3, 31-035 Kraków).
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
3. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 8. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Jednoosobowa działalność gospodarcza „Pitagiros Ireneusz Chechelski” z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Starowiślna 42/3, 31-035 Kraków, NIP: 9441847865, REGON: 380996670
2. Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie WWW.

§ 9. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów
1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
1.1. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
2. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

§ 10. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników
1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem www.pitagiros.pl w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
3. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:
3.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
3.2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
3.3. nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych;
3.4. nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy.

§ 11. Zmiana Regulaminu
1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:
1.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;
1.2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;
1.3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW;
1.4. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu;
1.5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
1.6. przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie.
2. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.
3. O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie WWW (wymagany jest dostęp do sieci Internet).
4. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy nie zrezygnują z Usług w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.